หน้าหลัก / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไปสถานีรพ.สต.วังม่วง

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต

รพ.สต.วังม่วง อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ ณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง   อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ตำบลวังม่วง มีพื้นที่ 61.09 ตร.กม. หรือประมาณ 38,181.25 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ                         ติดกับ   ตำบลขามป้อม    อำเภอเปือยน้อย               จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก                 ติดกับ   ตำบลเปือยน้อย   อำเภอเปือยน้อย               จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก                   ติดกับ   ตำบลป่าปอ         อำเภอบ้านไผ่                   จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้                        ติดกับ   ตำบลดอนดู่       อำเภอหนองสองห้อง     จังหวัดขอนแก่น

ภูมิประเทศ

ตำบลวังม่วง   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่มๆดอนๆเป็นดินร่วนปนทราย

 1. เขตการปกครอง ปัจจุบันตำบลวังม่วง แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1     บ้านวังม่วง

หมู่ที่ 2     บ้านวังม่วง

หมู่ที่ 3     บ้านห้วยแร่

หมู่ที่ 4     บ้านโนนสว่าง

หมู่ที่ 5     บ้านห้วยโป่ง

หมู่ที่ 6     บ้านโสกนาค

หมู่ที่ 7     บ้านห้วยแร่

หมู่ที่ 8   บ้านโสกนาค

 

3.ประชากร

 • ชาย    3,187                 คน
 • หญิง    3,199                 คน
 • รวมทั้งหมด                 6,386                คน
 • จำนวนหลังคาเรือน    1,434                หลังคาเรือน
 1. การศึกษา
 • โรงเรียน               5/ 538    แห่ง/คน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3/ 122    ศูนย์/คน
 1. สังคมและวัฒนธรรม

ประชาชนร้อยเปอร์เซนต์ ในตำบลวังม่วง  นับถือศาสนาพุทธ   โดยมี  จำนวนวัด /สำนักสงฆ์      7 /-   แห่ง

 1. การสาธารณสุข
 • สถานีอนามัยขนาดใหญ่ ( รพ.สต. )                                1         แห่ง
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ครบทุกหมู่บ้าน)                   8        แห่ง

สถานบริการในภาคเอกชน

 • คลีนิกพยาบาล                    0       แห่ง
 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
 • อาชีพ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์
 • การเพาะปลูก พืชที่เพาะปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย
 • การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงกันมากตามลำดับ คือ โค สุกร กระบือ  ไก่    ปลา
 • อุตสาหกรรมครัวเรือน ที่สำคัญได้แก่    การทอผ้า  เย็บกระเป๋า
 • การอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจอิเล็กทรอนิคส์  สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   2  แห่ง