หน้าหลัก / ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

นางทองม้วน แสนประกอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง

นางสาวมะยุลี ประพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสุทธี พลรักษา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางรุ่งนภา เทียะกระโทก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

นางยุพิน วิเชียร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุวรีย์ สุนทรนิพัทธ์

นักวิชาการทันตสาธารณสุข

นางสาวจรัสแสง อั่นชื่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางเคน สังธรรม

พนักงานนวดแผนไทย

นางทองร้อย พันธ์ชัย

แม่บ้าน

 

อัพเดตข้อมูล : 28 เมษายน 2562